Prohlášení závodníka/závodnice k registraci pro starty na závodech

formulář ke stažení: 

 

Prolášení závodníka/závodnice k registraci pro starty na závodech OPEN série

Hvězdy na sněhu ve snowboardingu v ČR

Já, podepsaný, s vědomím, že můj podpis na tomto prohlášení neomezuje povinnost pořadatele závodu „Hvězdy na sněhu“ ve snowboardingu v ČR připravit a provést závody v souladu s Pravidly lyžařských závodů SLČR a bezpečnostními standarty SLČR prohlašuji:

 

Příjmení                                               Jméno                                            Rok narození

 

 

 

 

1.  PRAVIDLA, USTANOVENÍ A POSTUPY

Jsem si vědom a akceptuji, že má účast v závodě závisí na tom, že uznávám všechna s tímto závodem související Pravidla organizátora závodu „Hvězdy na sněhu“, ustanovení a postupy. Souhlasím s tím, že se podřizuji těmto Pravidlům, ustanovením a postupům a orgánům, které je použijí.

 

2. PŘIZNÁNÍ RIZIK

Jsem si v plném rozsahu vědom rizik, spojených se závodní snowboardovou činností, stejně tak s nebezpečím, plynoucím z rychlosti a z přetížení, ať se to týká tréninku nebo v průběhu závodu. Uznávám, že dochází k rizikům při snaze dosáhnout závodní výsledky, což ode mě vyžaduje klást požadavky na své tělesné schopnosti. Vím také a akceptuji, že rizikové faktory zahrnují i vlivy prostředí, technické vybavení, atmosférické působení a přírodní nebo umělé překážky. Dále jsem si vědom, že určité pohyby a jednání nemohou být vždy předvídané a kontrolované a tedy zabranitelné i při bezpečnostních opatřeních.

 

Současně vím a akceptuji, že pokud se zúčastňuji závodní činnosti, může to znamenat ohrožení mého tělesného zdraví nebo dokonce života.

 

Dále vím a akceptuji, že shora uvedená nebezpečí mohou v souvislosti s mou účastí ohrozit také třetí osoby v závodní nebo tréninkové oblasti.

 

Budu osobně prohlížet tréninkové a závodní tratě. Budu osobně průběžně informovat Jury o všech možných bezpečnostních pochybeních. Jsem si vědom, že jsem odpovědný za volbu použitého vybavení a za jeho stav, za rychlost, kterou pojedu v závodě a za volbu stopy na závodní trati.

 

3. OSOBNÍ ZÁRUKY

Jsem si vědom, že mohu být osobně odpovědný za škody a tělesná zranění nebo věcné škody třetích osob, které mohou utrpět v důsledku mé účasti při tréninku nebo při závodě. Uznávám, že není povinností pořadatele přezkoušet a kontrolovat mé vybavení.

 

4. ZŘEKNUTÍ SE RUČENÍ

Pokud to umožňuje použitelné právo, zříkám se všech nároků vůči pořadateli, stejně tak i vůči členům, ředitelům, funkcionářům, dobrovolným pracovníkům, dodavatelům a agentům za ztráty, zranění nebo jiné škody vyplývající z mé účasti v závodě Hvězdy na sněhu  nebo při tréninku.

 

5. UROVNÁNÍ SPORU

Prohlašuji, že před zahájením případného soudního sporu  u příslušného řádného soudu předložím své nároky Sport Team Snowboardingu o.s. Nebudu-li souhlasit s rozhodnutím Sport Team Snowboardingu o.s., mohu svůj nárok uplatnit u příslušného soudu.

 

Toto prohlášení spadá do českého právního řádu a je, pokud to dovoluje použitelné právo, spojeno s mými dědici, následovníky, oprávněnými osobami, příslušníky nebo právními  zástupci, pokud mají v úmyslu provést právní kroky v souvislosti s tímto prohlášením.

 

Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice přečetl/a a rozumím mu.

 

 

 

Místo……………………………………..         Datum………………………………………...

 

 

 

Vlastnoruční podpis……………………………………………………………………………..

 

 

 

Podpis zákonného zástupce……………………………………………………………………...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport Team Snowboardingu o.s.  je organizátorem celého seriálu snowboardových závodů „Hvězdy  na sněhu“. 

Sport Team Snowboardingu o.s., 7. listopadu 243, 273 41 Cvrčovice IČO: 27047440 

Michaela Kopuletá, ředitel seriálu závodů; GSM: +420 723 293 245

Daniel Kadlec, marketing & production manager; GSM:  + 402 725 409 982; 736 530 424

E-mail: hvezdynasnehu@email.cz